On the relationship between surface currents and surface/subsurface ocean eddies based on glider observations and surface current measurements by HF rada

חוקר מוביל: ד"ר ירון טולדו, אוניברסיטת ת"א

ביחד עם החוקרים: פרופ' חזי גילדור (האוניברסיטה העברית), פרופ' סטיב ברנר (אוניברסיטת בר-אילן)

בשיתוף פעולה עם חקר ימים ואגמים, ״טייסי״ הגליידרים

 מטרת המחקר: 

בחינת הקשר בין התנהגות הזרימה בפני המים לפרופילי זרימה וטמפ‘ מתחת לפני המים, ומדידית המבנה המרחבי של ערבלים

איך זה בוצע: נערכו מדידות של הזרמים בפני השטח באמצעות ראדארים בתדר גבוה למדידת זרמי הים ומדידות טמפרטורה ומליחות באמצעות גליידרים (דאונים תת-מימיים). הניסוי בוצע מעל מדף היבשת בשטח מול אשדוד-אשקלון, באיזור הכיסוי של הראדארים.

תוצאות המדידות עדיין מעובדות. התוצר הסופי יהיה ניתוח השוואתי של המדידות בינן לבין עצמן וכן בינן לבין מדידות נוספות שנרכשו באמצעות מצופי מדידה קבועים.

בצילומים: אנטנות קליטה באשדוד. אנטנות שידור באשקלון. תמונת רדיאלים מתחנת אשקלון, תמונת רדיאלים מתחנת אשדוד, מפת זרמים משולבת מהמידע של שתי התחנות, גליידר, טמפרטורה מדודה בעזרת גליידר .

 

 

 

גרף