Tectonic investigation of the western boundary of the Sinai Microplate

חוקר מוביל: פרופ' רועי גרנות, אוניברסיטת בן גוריון

ביחד עם צוות החוקרים: ד"ר עודד כץ וד"ר יריב חמיאל

בשיתוף פעולה עם המוסדות: המכון הגיאולוגי, אוניברסיטת בן גוריון

 מטרת המחקר היא להבין בצורה טובה יותר את מבנה הגבול ואת הפעילות הטקטונית שמתרחשת לאורכו. החלק העיקרי בפרויקט היה הפלגת מחקר גיאופיסית בגבול המערבי של לוח סיני, בתוך המים הכלכלים של קפריסין.

איך זה בוצע? הפלגנו במשך שלוש יממות (סוף חודש מאי, 2020) במהלכן אספנו כשבעה חתכים סייסמים (MCS) דרך אחד מההעתקים הראשיים שבונים את הגבול. כמו כן אספנו נתונים בתימטרים ואף הוצאנו שני גלעינים באיזור ההעתק.
מהלך המחקר: כלל הנתונים עובדו וכעת נמצאים בשלב של ניתוח והסקת ידע גיאולוגי על ידי סטודנטית מאוניברסיטת בן גוריון. במקביל,  אנשי המכון הגיאולוגי עובדים על הגלעינים.

התוצאות הראשוניות מעידות כי התנועה על ההעתק הייתה הפוכה למה שחשבו עד כה. כמו כן, הנתונים מעידים על אינטראקציה משמעותית של שכבות מלח עם ההעתקים הפעילים. לסיום, נראה כי היו אירועים משמעותים שגרמו לתנועת סלעים במורד המדרון, ליד ההעתק, כפי הנראה מהווה עדות לרעידות אדמה שהתרחשו בעבר.

תמונות מההפלגה המדוברת (מאי, 2020) – הוצאת גלעינים, מזכרת מעומק של 1800 מטרים (הפתק), שקיעה דרך האובך ואיסוף נתונים בעזרת המערכת הסייסמית רב ערוצית