Ocean Glider

הציוד נמצא בארבעה מוסדות מחקר:

האוניברסיטה העברית; אוניברסיטת בר אילן, מכון ויצמן למדע והמכון לחקר ימים ואגמים לישראל

עלות שימוש למוסד שותף במרכז:  28,984 ש"ח לחודש

עלות שימוש למוסד אחר:  52,422 ש"ח לחודש

להזמנת הציוד